Agendy

Finančný príspevok pri narodení dieťaťa – Občan

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazový príspevok vo finančnej forme, ktorý môže mesto poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta za účelom hmotnej podpory rodiny  a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinnosti manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom.

Podmienky nároku na príspevok sú:

  1. narodenie dieťaťa,
  2. trvalý pobyt oprávnenej osoby je na území mesta Ružomberok aspoň 12 mesiacov pred termínom pôrodu
  3. prvý trvalý pobyt dieťaťa pri narodení je na území mesta Ružomberok

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorazovo oprávnenej osobe, ak sa dieťa dožije viac ako 28 dní. Oprávnená osoba môže podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa na Mestskom úrade v Ružomberku najneskôr do 12 mesiacov po jeho narodení.

Výška finančného príspevku je 100,- € na každé narodené dieťa.

 

Informácie