Agendy

Hazardné hry – Podnikateľ

Mesto Ružomberok má prijaté všeobecne záväzné nariadenie obmedzujúce prevádzkovanie hazardných hier na území mesta. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať do rozpočtu mesta Ružomberok odvod z hazardných hier umiestnených na území mesta v súlade zo Zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení.

Informácie

Lehoty

Odvod do rozpočtu mesta:

 • z kurzových stávok sa odvádza mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe mesačného vyúčtovania odvodu podaného v tej istej lehote,

Prevádzkovateľ hazardnej hry najneskôr do 31. marca kalendárneho roka predloží mestu ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok.

Povinné prílohy

Vyúčtovanie odvodu zo stávkových hier musí obsahovať minimálne nasledovné povinné údaje:

 • názov prevádzkovateľa, vrátane identifikačných údajov,
 • obdobie, za ktoré sa vyúčtovanie odvodu podáva,
 • druh hazardnej hry,
 • názov prevádzky, vrátane výšky hernej istiny (vkladu), predpisu odvodu, ktorý sa nezaokrúhľuje (uvedený na 2 desatinne miesta),
 • sumár odvodu za všetky prevádzky na území mesta Banská Bystrica podľa jednotlivých druhov hazardných hier.

Ročné vyúčtovanie odvodu musí obsahovať minimálne nasledovné povinné údaje:

 • názov prevádzkovateľa, vrátane identifikačných údajov,
 • rok, za ktoré sa vyúčtovanie odvodu podáva,
 • názov prevádzky, druh hazardnej hry a počet zariadení a celkový počet dní ich prevádzkovania na území mesta Banská Bystrica v príslušnom roku, výšku odvodu (úhrady k 31.5. a 31.12).
 • sumár odvodu za príslušný rok.

Legislatíva

Poučenie

Žiadateľ je povinný riadiť sa podľa prijatého VZN č.14/2016 mesta Ružomberka, ktoré je prílohou poučenia !

Prevádzkovateľom hazardnej hry je právnická osoba, ktorej udelil príslušný orgán štátnej správy alebo obec individuálnu licenciu podľa zákona o hazardných hrách.

Správa odvodov z hazardných hier do rozpočtu obce - prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať do rozpočtu mesta Ružomberok odvod z prevádzky hazardných hier umiestnených na území mesta:

 • pri kurzorových stávkach – 0,5% z hernej istiny, ak sa prevádzka stávkových hier nachádza na území mesta,

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS