Agendy

Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia – Občan

Potrebné doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz 
  • ak ide o dieťa do 18 rokov zákonný zástupca dieťaťa predkladá aj súhlas druhého zákonného zástupcu s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR

Upozornenie

  • občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte
  • občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR; ZÚ SR alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí, dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Informácie

Správne poplatky

  • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni MsÚ)

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne