Agendy

Hlásenie trvalého pobytu – Občan

Vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti:

Občan, ktorý sa prihlasuje na trvalý pobyt do bytu alebo domu v osobnom vlastníctve je povinný  predložiť platný občiansky preukaz /alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak má stratu, odcudzenie občianskeho preukazu. Ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky.

Občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy:

Občan, ktorý nie je vlastníkom bytu, domu a chce sa prihlásiť k trvalému pobytu musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Pokiaľ sa vlastník bytu, domu dostaví na ohlasovňu osobne, potvrdí súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne, písomné potvrdenie s osvedčeným podpisom sa v tomto prípade nevyžaduje.

Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt:

Občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a prihlasuje sa v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava, je povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Občan, ktorému bolo udelené štátna občianstvo SR:

Pri hlásení trvalého pobytu občana, ktorému bolo udelené štátne občianstvo SR predkladá osvedčenie o štátnom občianstve SR, nie staršie ako šesť mesiacov, a rodný list vydaný Ministerstvom vnútra SR /osobitná matrika/. Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

Občan, ktorý nemá pobyt na území SR:

Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR pri hlásení trvalého pobytu predkladá platný cestovný doklad Slovenskej republiky. Potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

Upozornenie

  • následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu Mestským úradom je občan povinný dostaviť sa na OR PZ za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Na počkanie

Správne poplatky

Poplatky

  • správny poplatok 7€
  • v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte (napr. k vystaveniu nového občianskeho preukazu) - je možné uhradiť priamo v pokladni MsÚ

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne