Agendy

Osvedčovanie /overovanie/ podpisov – Občan, Podnikateľ

OSVEDČOVANIE /OVEROVANIE/ PODPISU OSOBY,

ktorej podpis sa osvedčuje, sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti úradu
 • na inom vhodnom mieste – ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti. Osvedčenie mimo úrad je potrebné dopredu osobne, príp. telefonicky dohodnúť so zodpovedným pracovníkom.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť:

 • občianskym preukazom, alebo
 • cestovným dokladom, alebo
 • povolením na pobyt pre cudzinca

Úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným spôsobom. Podpis do osvedčovacej knihy je nutné vykonať pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

OSVEDČOVANIE /OVEROVANIE/ LISTÍN

Miesto osvedčovania listín:

 • len v úradnej miestnosti úradu

Zodpovednosť úradu pri osvedčovaní listín.

 • úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.(Z tohto dôvodu je potrebné predložiť k porovnaniu zhody listiny osobe vykonávajúcej osvedčenie originál, prípadne osvedčený odpis alebo kópiu listiny.)
 • osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Úrad nevykonáva osvedčovanie listín:

 • určených na úradne použitie v cudzine
 • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
 • popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľností
 • u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • máp a geometrických plánov
 • napísaných v inom ako v štátnom jazyku (nevzťahuje sa to na listiny napísané v českom jazyku)
 • listiny s reliéfnou pečaťou

Upozornenie !

Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Podpisy

 • 2,00 € za každý podpis.

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Listiny

 • 2,00 € za každú, aj začatú stranu v slovenskom jazyku
 • 3,00 € za každú, aj začatú stranu v českom jazyku

Úhrady

Manipulačný poplatok

 • 0,50 € za platbu v hotovosti

 

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne