Agendy

Oznamovanie času predaja a času poskytovania služieb a ich zmeny – Občan, Podnikateľ

V súlade s  ustanoveniami VZN si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre  každú prevádzku. Prevádzkový čas je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť Mestu Ružomberok prostredníctvom oddelenia sližieb občanom/verejnosti – klientské centrum. Oznámenie prevádzkového  času Mesto Ružomberok – Mestský úrad písomne potvrdí, ak bude v súlade s prijatým VZN.

Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

  • obchodné meno a sídlo,
  • názov a adresu prevádzkarne,
  • dátum začatia činnosti prevádzkarne,
  • čas predaja alebo prevádzkový čas,
  • sortiment predaja, resp. poskytované služby.

 

 

Informácie