Agendy

Poplatok za komunálny odpad – občan – Občan

Poplatok za komunálny odpad  je obligatórny poplatok a obec je povinná ho zaviesť, poplatok vyrubiť a vybrať. V meste Ružomberok fyzické osoby platia paušálny poplatok za komunálny odpad určený sadzbou na osobu a deň.

Podľa daňového poriadku poplatok za komunálny odpad sa považuje za daň.

Správu poplatku za komunálny odpad zabezpečuje oddelenie služieb občanom/verejnosti  a nakladanie s odpadom  zabezpečuje oddelenie údržby a správy majetku/budov.

Informácie

Žiadateľ

Žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od poplatkovej povinnosti

Platiteľ poplatku môže požiadať správcu dane o úpravu poplatku, ak sa poplatník zdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo mesta Ružomberok a splní podmienky, ktoré sú uvedené v platnom všeobecne záväznom nariadení pre príslušné zdaňovacie obdobie (ďalej len "VZN").

Upozornenie 

Žiadosť a príslušné doklady preukazujúce pobyt poplatníka mimo mesto, podáva platiteľ poplatku každoročne na príslušné zdaňovacie obdobie podľa platného VZN. Správca dane po splnení všetkých podmienok uvedených v zákone a v platnom VZN upraví poplatkovú povinnosť rozhodnutím.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Oznamovacia povinnosť

Oznamovaciu povinnosť je platiteľ poplatku, podľa zákona, povinný splniť najneskoršie do

 • 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti po prihlásení sa k trvalému pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta, alebo po nadobudnutí nehnuteľnosti na území mesta alebo po začatí užívania nehnuteľností na území mesta vrátane poplatníkov, ktorí žijú s platiteľom poplatku v spoločnej domácnosti (ak poplatok za komunálny odpad ešte neplatia),
 • 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti, ktorá má vplyv na vyrubenie poplatku napr. po prihlásení ďalšieho poplatníka, za ktorého bude platiteľ plniť poplatkovú povinnosť alebo pri odhlásení poplatníka, ktorý zmenil trvalý pobyt mimo mesta alebo  platiteľ poplatku zmenil doručovaciu adresu alebo platiteľ poplatku zmenil priezvisko ...
 • 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, ak platiteľ vrátane všetkých poplatníkov, za ktorých plnil poplatkovú povinnosť zrušili trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta a už ani jeden poplatník na území mesta nevlastní žiadnu nehnuteľnosť alebo neužíva nehnuteľnosť na území mesta.

Platiteľ poplatku je povinný v oznámení uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, údaje pre vyrubenie poplatku; v prípade, že poplatník zastupuje aj ostatných členov domácnosti, je povinný uviesť okrem svojich identifikačných údajov aj identifikačné údaje ostatných členov domácnosti na tlačive – Oznámenie komunálny odpad - FO.

Sadzba

Sadzba paušálneho poplatku v zdaňovacom období 2024 je podľa VZN č. 9/2023 stanovená na  0,121 € na osobu a deň. Ročný poplatok za osobu je 44,28 €.

Úhrady

Poplatok za komunálny odpad sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • na účet mesta IBAN  SK58 0900 0000 0050 7010 1950,  BIC: GIBASKBX, bezhotovostným prevodom,
 • v pokladni mestského úradu v klientskom centre č. 5 v hotovosti do 300 € alebo platobnou kartou
 • na pošte ( s QR kódom uvedeným v rozhodnutí)

Pri platbe poplatku je platiteľ povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 162  uvedený v rozhodnutí, inak nebude možné platbu správne zaúčtovať a poplatok sa bude považovať za neuhradený.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

 • Poplatník - poplatku za komunálny odpad je fyzická osoba, ktorá má v meste Ružomberok trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť (vlastní nehnuteľnosť) alebo  užíva nehnuteľnosť na území mesta.

Poplatková povinnosť  

 • vzniká dňom, ktorým poplatníkovi vznikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom nadobudnutia nehnuteľnosti na území mesta alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta
 • zaniká dňom, ktorým poplatníkovi zanikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom zániku vlastníctva k nehnuteľnosti na území mesta alebo dňom ukončenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Vyrubenie poplatku

 • poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.

Ak má fyzická osoba zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktivovaná na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane elektronicky.

 

Výpočet poplatku za komunálny odpad –

 • súčin sadzby poplatku za odpady a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený nehnuteľnosť užívať

Podpisovanie

 • Písomné podaniadoručované poplatníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.
 • Elektronické podaniadoručované správcovi dane podpisuje poplatník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS