Agendy

Poplatok za rozvoj – Občan, Podnikateľ

Mesto Ružomberok zaviedlo poplatok za rozvoj od 01.01.2024.

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta, pri ktorej uskutočnení vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha nadzemnej časti stavby.

Poplatková povinnosť vzniká  v deň

 • právoplatnosti stavebného povolenia,
 • právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
 • právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby,
 • doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká v deň, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

Poplatok v zdaňovacom období  podľa VZN č. 14/2023  sa vyrubuje podľa druhu stavby za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej stavby nasledovne:

 • stavby na bývanie
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
 • ostatné stavby

Informácie

Žiadateľ

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta, pri ktorej uskutočnení vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha nadzemnej časti stavby.

Poplatková povinnosť vzniká  v deň

 • právoplatnosti stavebného povolenia,
 • právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
 • právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby,
 • doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká v deň, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

Sadzba

Sadzba poplatku v zdaňovacom období 2024 je podľa VZN č. 14/2023 stanovená podľa druhu stavby za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej stavby nasledovne:

 • stavby na bývanie    35 €,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    5 €,
 • priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 15 €,
 • stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou   15 €,
 • ostatné stavby   15 €.

Úhrady

Poplatok za rozvoj sa vyrubuje rozhodnutím.

Poplatok za rozvoj sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • na účet mesta IBAN  SK58 0900 0000 0050 7010 1950,  BIC: GIBASKBX, bezhotovostným prevodom,
 • v pokladni mestského úradu v klientskom centre č. 5 v hotovosti do 300 € alebo platobnou kartou
 • na pošte ( s QR kódom uvedeným v rozhodnutí)

Pri platbe poplatku za rozvoj na účet mesta je daňovník povinný uviesť okrem správnej výšky vyrubeného poplatku aj  variabilný symbol začínajúci na 164   uvedený v rozhodnutí, inak nebude možné platbu správne zaúčtovať a poplatok sa bude považovať za neuhradený.

Ak má fyzická alebo právnická osoba zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktivovaná na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane elektronicky.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Podpisovanie

V prípade, že správca dane vyzve poplatníka na podanie oznámenia vzniku poplatkovej povinnosti, podpisuje oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti na predpísanom tlačive poplatník (fyzická alebo právnická osoba) uvedená v právoplatnom stavebnom rozhodnutí, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby a v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe a toto oznámenie podpisom potvrdí aj projektant stavby.

Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti podpisuje poplatník a potvrdí stavebný úrad.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS