Agendy

Potravinová banka – Občan

Občanom – osamelým dôchodcom s najnižšími príjmami, jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktoré sú v hmotnej núdzi , môže mesto poskytnúť potravinovú pomoc pre zlepšenie sociálnej situácie a životných podmienok formou  potravín prostredníctvom Výdajne potravinovej banky.

Oprávneným žiadateľom  potravinovej pomoci sa rozumie občan, ktorým je fyzická osoba a

a) má na území mesta Ružomberok a v mestských častiach trvalý pobyt

b) nemá voči mestu žiadne finančné záväzky ( nemá dlh na miestnych daniach, na miestnom poplatku za komunálne odpady, na nájomnom za byt a pod.) resp. má spracovaný splátkový kalendár na splatenie finančných záväzkov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.

Oprávneným žiadateľom potravinovej pomoci je:

a) osamelá osoba, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

b) osamelí dôchodcovia, ktorí sú v hmotnej núdzi a dôchodcovia poberajúci minimálny dôchodok, max. do výšky 400,- eur

c) rodina v hmotnej núdzi

d) študujúce siroty v hmotnej núdzi

e) slobodná matka poberajúca rodičovský príspevok a samostatne sa starajúca o 1 a viac nezaopatrených detí.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Dokumenty mesta

Úhrady

Poplatok za vydanie karty Potravinovej pomoci je 5,- eur.

Pri strate karty bude vydaná nová za poplatok 6,- eur.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS