Agendy

Rybársky lístok – Občan

Mesto Ružomberok, na požiadanie vydáva rybársky lístok, oprávňujúci držiteľa na lov rýb. Rybársky lístok sa vydáva bez ohľadu na adresu bydliska občana. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec. Okrem platného rybárskeho lístka, musí mať občan aj povolenie vydané rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.

Žiadosť o rybársky lístok si viete podať osobne. Občan uhradí príslušný poplatok podľa doby platnosti trvania rybárskeho lístka v pokladni Mestského úradu v Ružomberku a následne mu je v kancelárii č. 15  (prízemie MsÚ) lístok vydaný.

 • Rybársky lístok sa vydáva na stanovené obdobia:
  • trojročný
  • ročný
  • mesačný
  • týždenný
 • Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.
 • Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte).

 

Informácie

Žiadateľ

O rybársky lístok môže požiadať občan, fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec.

Lehoty

nepodlieha lehotám

Povinné prílohy

Žiadateľ predkladá

 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o uhradení správneho poplatku
 • Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte).

Správne poplatky

výška poplatku za vydanie rybárskeho lístka  - podľa položky 38 zákona o správnych poplatkoch

Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka:

 • týždenný: 3 €,
 • mesačný: 5 €,
 • ročný: 10 €,
 • trojročný: 25 €.

Od poplatku sú oslobodení:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
 • osoby do 15 rokov.

Úhrady

Občan uhradí príslušný poplatok podľa doby platnosti trvania rybárskeho lístka v pokladni Mestského úradu v Ružomberku a následne mu je v kancelárii č. 15  (prízemie MsÚ) lístok vydaný.

Legislatíva

Zverejňovanie

nepodlieha zverejňovaniu

Doručovanie

 • Osobne