Agendy

Samostatne hospodáriaci roľník – Občan

Samostatne hospodáriaci roľníci predstavujú jednu z foriem podnikania fyzických osôb. Ide o osobitný typ podnikania, ktorého právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska výroba“). Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb:

 • a) vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
 • b) vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo
 • c) poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka:

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník musí v prvom rade navštíviť mestský úrad v mieste, kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky, ktoré si prenajal. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôdu môže mať prenajatú. Najskôr musí získať osvedčenie na základe žiadosti o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov registráciou na mestskom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Mesto zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia a o zápise do evidencie mu vydá osvedčenie.

K zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a vydaniu osvedčenia je potrebné:

 • a) občiansky preukaz (preukázanie totožnosti),
 • b) vyplnená žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (tlačivo tu…)
 • c) doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku/ov (list vlastníctva/nájomná zmluva),
 • d) doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje,
 • e) zaplatenie správneho poplatku do pokladne obce.

Lehota na vydanie osvedčenia je 30 dní od ohlásenia. Následne samostatne hospodáriaci roľník písomne požiada Štatistický úrad SR (pracovisko v príslušnom krajskom meste) o pridelenie identifikačného čísla (IČO).Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO. Samostatne hospodáriaci roľník ohlási obci do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Poplatky (položka 142 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov):

a) vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie: 10,00 eura

b) za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka: 2,00 eura

Za inú zmenu ako špecifikovanú v písm. b) a za zrušenie registrácie samostatne hospodáriaceho roľníka sa poplatok nevyžaduje.

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS