Agendy

Sociálna služba poskytovaná v útulku – Občan

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať:

  1. poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv
  2. utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie
  3. nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Úhrady

Výška úhrady za poskytované služby v útulku je nasledovná:

 

  Občan s TP v okrese Ružomberok Občan s TP

v inom

okrese

Občan využívajúci   len služby OH a P
 

dočasné zaopatrenie

 

1,00 € / noc

 

1,50 € / noc

 

x x x

 

osobná hygiena (OH)

 

0,20 € / deň

 

0,50 € /deň

 

1,00 € / deň

 

Pranie a výmena šatstva  (P)

   

1,00 € / mesiac

  

  2,00 € / mesiac

 

 2,00 € / pranie

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS