Agendy

Vydanie duplikátu matričných dokladov – Občan

  • vydanie duplikátu matričného úradu osobne
  • od 1.10.2015 možnosť požiadať príslušnú matriku o vydanie matričného dokladu prostredníctvom portálu
  • od 1.11.2016 je možné požiadať o vydanie duplikátu matričného dokladu ktorýkoľvek matričný úrad na území SR, mimo dokladov vydaných Osobitnou matrikou
  • vydať matričný doklad je možné osobe, ktorej zápis sa týka, prípadne členom rodiny, opatrovníkom, prípadne na základe splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom

Informácie

Správne poplatky

Správny poplatok

  • - 7 € v hotovosti
  • vkladom na účet mesta č.

SK59 0900 0000 0050 7009 1844

VS 22100214

Banka: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37  Bratislava

Swift: GIBASKBX

Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko žiadateľa

  • pri elektronickom podaní je poplatok znížený o 50%

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou