Agendy

Žiadosť o nájom nehnuteľnosti PO – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

  • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Žiadosť bude spracovaná a predložená na prerokovanie na poradu vedenia mesta a následne v prípade komplexnosti a prípustnosti žiadosti predložená na rozhodnutie samosprávnemu orgánu, a to primátorovi mesta alebo Mestskému zastupiteľstvu Ružomberok podľa rozhodovacích kompetencií zverených zákonom. O postupe vybavenia žiadosti sú žiadatelia priebežne písomne informovaní.