Agendy

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana – Občan, Podnikateľ

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana podáva fyzická alebo právnická osoba s platným občianskym preukazom.

Upozornenie

  • občan môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu; vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov – táto lehota nesmie byť dlhšia ako 3 roky. Na písomné vyhlásenie použite formulár Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

Informácie