Agendy

Žiadosť o stavebné povolenie – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

§ 8 a 9 Vyhlášky č.: 453/2000  Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Žiadosť o stavebné povolenie (k § 58 zákona)

§ 8
(1)Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje
      a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
      b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
      c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností1) a
parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
     d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
     e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
     f) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a
zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
    g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým
počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.
(2) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú
      a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho
oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
      b) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa
§ 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
      c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
      d) doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
      e) kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
      f) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné
vedenie uskutočňovania stavby.

(3)Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k žiadosti sa pripojí súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu.9)

§ 9

(1)Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä

a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o
dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu
zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé
     1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných
stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
         pohybu,11)
    2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,4)
    3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a
riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
    4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o
jestvujúcich ochranných pásmach,
    5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení
vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
    6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
    7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za
mimoriadnych podmienok,
    8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením
    1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
   2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
   3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
   4. ochranných pásem;
       ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a
zložitosti stavby,
d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,
e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla
1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné
konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia,
schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové,
slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné
zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany,8) požiarnej ochrany4) a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
g) návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,
h) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie
strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,
i) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej
technickej správe.

(2) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.

(3)Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.

(4)Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.

Správne poplatky

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu                  50 eur
 2. na stavbu bytového domu                 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2          25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2              50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu          35 eur
 2. bytových domov                                                                           100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                                                      30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                                                       30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka      30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská                                                                                                                  30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady        30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                                                       50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                                                        50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierko       50 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská                                                                                                                   50 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady                                                              50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)     20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane                                             100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane               200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane              400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane           600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane        800 eur
nad 10 000 000 eur                                                       1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby            50 eur

Oslobodenie:

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Poznámky:
  1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
  2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
  3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

  Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Legislatíva

Poučenie

§ 58 Zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Žiadosť o stavebné povolenie
§ 58
(1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.
(2) Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.
(3) Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.
(4) Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.
(5) Ak ide o uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie, stavebník nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, ak tak rozhodol orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov;4aa) vlastník pozemku, ktorý je dotknutý takýmto rozhodnutím, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa skládky odpadov podľa osobitných predpisov.4ab)
(6) Stavebný úrad pokračuje v konaní s právnym nástupcom stavebníka, ak právny nástupca v priebehu konania predloží doklad preukazujúci jeho právne nástupníctvo a preukáže splnenie požiadaviek právneho vzťahu k pozemku alebo k stavbe, ktoré sú predmetom konania, v rozsahu, ktorý sa vzťahoval na pôvodného stavebníka.
§ 58a
(1) Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre
a) samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
b) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
c) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
d) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.
(2) Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, prípadne na celý súbor stavieb [§ 62 ods. 1 písm. b) a c)].
(3) Ak je potrebné z dôvodu zabezpečenia komplexnosti výstavby rozšíriť žiadosť podľa odseku 2 na ďalšie stavby alebo zmeny existujúcich stavieb, alebo ich stavebné úpravy, ku ktorým nemá stavebník vlastnícke alebo iné právo (ďalej len „vyvolaná investícia”), stavebník k žiadosti priloží zmluvu s vlastníkom stavby vyvolanej investície o úprave vlastníckych práv ku stavbe, o spôsobe financovania stavebných prác a o prevádzke stavby po kolaudácii. Vlastník stavby vyvolanej investície alebo pozemku, na ktorom sa stavba vyvolanej investície nachádza, má v konaní postavenie účastníka konania.
(4) Kópiu žiadosti o stavebné povolenie týkajúce sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo k stavbe vydané.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS