Agendy

Zrušenie prechodného pobytu – Občan

Potrebné doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz

Upozornenie

  • prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený,
  • ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

Informácie