Agendy

Dávka sociálnej pomoci – Občan

Mesto Ružomberok môže poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci občanovi  s trvalým pobytom na území mesta Ružomberok na úhradu mimoriadnych výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo vznikom sociálnej udalosti. Podmienkou priznania nie je stav hmotnej núdze.

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci  nemožno poskytnúť občanovi, ktorý má voči mestu akékoľvek finančné záväzky  (napr. má dlh na miestnych daniach , na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a iné).

Na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa považujú najmä výdavky na:

a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy,

b) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a zabezpečuje pohreb zomrelého ak pozostalá rodina, ktorá pohreb zabezpečuje je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky životného minima spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov,

c) kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa (detí) žiadateľa, ktorý je odkázaný na dávky v hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky životného minima spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. v znení zmien a doplnkov.

d) liečbu závažného ochorenia (ochorení) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom zdravotného poistenia,

e) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak si uplatnili zákonné nároky na dávku sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku v hmotnej núdzi a tvoria spoločnú domácnosť.

f) zakúpenie potravín

g) úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity nezaopatreného dieťaťa

h) pri návrate z výkonu trestu

i) úhradu doplatku za lieky, špeciálny zdravotný materiál, úhradu odborného zdravotného ošetrenia a cestovných nákladov spojených s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska v prípade osobitne závažného ochorenia občana v sociálnej núdzi alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa s ním spoločne posudzuje.

j) mimoriadne liečebné náklady (napr. poplatky za ústavnú starostlivosť a kúpeľnú liečbu, úhrada cestovných výdavkov na liečenie a návštevu špecializovaných zdravotníckych ústavov, nákup liekov a zdravotníckych pomôcok a potrieb).

k) pri umiestnení do zariadenia sociálnych služieb, ak ide o osamelú osobu bez príbuzných na zabezpečenie nevyhnutných hygienických a osobných potrieb.

l) iné akceptovateľné mimoriadne výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Dokumenty mesta

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS