Agendy

Dotácie v sociálnej oblasti a oblasti iných verejnoprospešných služieb – Podnikateľ

Mesto môže poskytnúť dotá­ciu právnickým osobám, kto­rých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnika­teľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú čin­nosť na území mesta, poskytujú služby obyvateľom mesta. Pod­mienkou pre poskytnutie dotá­cie je, že ku dňu podania žiados­ti o poskytnutie dotácie nemá žiadateľ voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväz­ky po lehote splatnosti.

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú na základe výzvy, ktorú mesto zverejní do 1. novembra príslušného roka na svojom webovom sídle. Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 30. novembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa žiada dotácia poskytnúť.

Zúčtovanie dotácie vykoná príjemca spracovaním Záverečnej správy o použití dotácie.

V prípade zúčtovania dotácie na projekt je termín do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, najneskôr však do 30. novembra príslušného roka.

V prípade zúčtovania dotácie na činnosť/prevádzku je termín zúčtovania do 30. novembra príslušného roka.

Informácie