Agendy

Finančný príspevok na prevádzku – neverejný poskytovateľ – Podnikateľ

V zmysle § 75 ods. 1 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.448/2008 Z. z.“) je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje:

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov,  zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,

b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,

c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,

d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,

e) opatrovateľskú službu,

f) prepravnú službu.

Finančná podpora sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme. Poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme je poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný, a poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby je v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb Mesta Ružomberok.

Informácie