Agendy

Nájomné byty – Občan

Nájomnými bytmi  sú byty, ktoré sú určené na trvalé bývanie, a to:

  • nájomné byty vo vlastníctve alebo v nájme Mesta,
  • nájomné byty v bytovom dome postavenom s podporou prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) vo vlastníctve alebo v nájme Mesta (ďalej len „nájomný byt bežného štandardu“),
  • nájomné byty nižšieho štandardu v bytovom dome postavenom s podporou prostriedkov ŠFRB vo vlastníctve alebo v nájme Mesta (ďalej len „nájomné byty nižšieho štandardu“). Za nájomné byty nižšieho štandardu a nájomné byty bežného štandardu sa považujú byty vymedzené v zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.443/2010 Z.z.“), ktoré boli obstarané s podporou ŠFRB a Mesta. Tieto byty sú určené na zabezpečenie sociálneho bývania pre ľudí, ktorí si nemôžu zabezpečiť bývanie vlastným pričinením najmä z dôvodu nízkeho príjmu alebo sociálneho vylúčenia a ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 443/2010 Z. z.

Informácie