Agendy

Poradovník žiadateľov o nájomné byty – Občan

Zo žiadateľov zaradených v evidencii žiadateľov o nájomné byty zostavuje komisia poradovník žiadateľov. Žiadosť je zaradená do poradovníka podľa súčtu bodov priradených žiadosti v zmysle platných Zásad prideľovania bytov a bývania vo vlastníctve Mesta Ružomberok.

Poradovník sa zverejňuje na úradnej tabuli Mesta Ružomberok a na internetovej stránke Mesta Ružomberok dvakrát ročne, do 30 dní od jeho aktualizácie.

Informácie