Agendy

Narodenie dieťaťa – Občan

Vydanie rodného listu pre novorodenca

Rodný list sa vydáva na základe Hlásenia o narodení z pôrodnice, kde sa dieťa narodilo.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého výpisu rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanovenia zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

 Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve

Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Meno, alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov na sobášnom liste. U nezosobášených rodičov sa určuje meno a priezvisko podľa dohody rodičov. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, meno a priezvisko dieťaťa určí súd na podnet matričného úradu.

Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke

Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti.

Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke

Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva, musí byť podľa zákona o rodine zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky. Až po zapretí otcovstva na súde (matkou alebo otcom dieťaťa), môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.

Ak sa dieťa narodilo vdove

Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.

Priložené formuláre a tlačivá na stiahnutie:

  1. Žiadosť o vydanie rodného listu bez koncovky – ová – dieťa
  2. Žiadosť o vydanie rodného listu bez koncovky – ová – dospelí

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Úhrady

Prvý výpis rodného listu dieťaťa je bez správneho poplatku. Za každý ďalší výpis je správny poplatok 7 eur.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa