Agendy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamnú stavbu – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

§ 17 Vyhlášky č.: 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (k § 79 a 80 zákona)
§ 17
(1) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie a miesto stavby,
c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
d) predpokladaný termín dokončenia stavby,
e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
f) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.
(2) K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí
a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
b) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby,12) pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností;13) tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
d) ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie,14)
e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
f) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Správne poplatky

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ... 50 eur

Legislatíva

Poučenie

§ 76-79 Zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Kolaudácia stavieb

§ 76
(1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
(2) Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce sa kolaudujú len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení.
(3) Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a).
(4) Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2.
§ 77
Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.
§ 78
(1) Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
(2) Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.
§ 79
(1) Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.
(2) Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS