Agendy

Ohlásenie stavby/výmeny elektronických komunikačných sietí – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

§ 6 Vyhlášky č.: 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác (k § 57 zákona)

§ 6
(1)Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje
      a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
      b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
      c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.
(2)K ohláseniu sa pripojí
       a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
       b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
       c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou
pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.6)

Správne poplatky

Položka 60a

e) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

80 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS