Agendy

Opatrovateľská služba – Občan

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe na území mesta Ružomberok, ktorá:

  1. má trvalý resp. prechodný pobyt v meste
  2. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
  3. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Úhrady

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená podľa aktuálnej výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby nasledovne:

 

1úhrada za úkony sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť,  základné sociálne aktivity a  dohľad
Príjem  občana úhrada za 1 hod. poskytovanej sociálnej služby
do  400 € 1,20 €
od  401 do 480 € 1,50 €
od 481 € 1,70 €
 
2. úkony starostlivosti o domácnosť   (nad rámec*) 2,50 € /hod.

(*) – úkony starostlivosti o  domácnosť nad rámec prílohy č. 4 časť II zákona o sociálnych službách po dohode s prijímateľom sociálnej služby.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS