Agendy

Oznámenie o odstránení dreviny – Občan, Podnikateľ

Podľa § 47 ods. 6 v súlade s § 47 ods. 4, písm. b), písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 22 Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, sa súhlas orgánu ochrany prírody na výrub nevyžaduje:

písm. b) – pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu

písm. c) – pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody  –  Okresnému úradu, Odbor starostlivosti o ŽP  – najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.

Informácie

Žiadateľ

žiadateľ je v tomto prípade OZNAMOVATEĽOM

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  1. Kópia z katastrálnej mapy alebo iný doklad so zakreslenými drevinami
  2. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku
  3. Fotodokumentácia drevín, ktoré boli vyrúbané

Správne poplatky

na úkon sa nevzťahujú žiadne správne poplatky

Legislatíva

  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa