Agendy

Oznámenie o zámere užívania verejného priestranstva v k.ú. Ružomberok – Podnikateľ

osobitné užívanie verejného priestranstva, bezplatné užívanie verejného priestranstva, terasy, umiestnenie stavebného zariadenia – lešenie, zdvíhacia plošina, kontajner a pod, umiestnenie pútača, umiestnenie reklamného zariadenia, pódia, stánok, stôl, stoličky, iné atrakcie, iná aktivita, propagačné zariadenia, chov včiel

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Vydanie povolenia na záber verejného priestranstva v primeranej lehote 30 pracovných dní

Povinné prílohy

situácia záberu verejného priestranstva s vyznačením záberu verejného priestranstva (miesto užívania, účel užívania, rozsah užívania v m2, dobu užívania od-do, situačný výkres)

Sadzba

v zmysle čl. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Ružomberok č. 10/2023 o miestnych daniach

Úhrady

Vystavenie  Rozhodnutia na uhradenie poplatku za záber verejného priestranstva -  uhradenie elektronicky

Platobnou kartou v pokladni Mestského úradu

Hotovosťou v pokladni Mestského úradu (poplatok 0,50 eur)

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sa stanovuje v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného VP a každý aj začatý deň, pričom sadzby dane sú stanovené  v zmysle prijatého  mesta Ružomberok VZN č.10/2023.

Daňovník je povinný požiadať písomne správcu dane o osobitné užívanie verejného priestranstva spravidla 7 dní pred vznikom daňovej povinnosti, najneskôr však v deň vzniku daňovej povinnosti.

 

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

  • prijatie žiadosti, pridelenie evidenčného čísla a zadelenie na príslušné oddelenie
  •  žiadosť sa vybavuje v primeranej lehote 30 pracovných dní
  • následne je informovaný žiadateľ o vybavení žiadosti a je mu odoslaná odpoveď podľa zaznačeného spôsobu doručenia