Agendy

Oznamovacia povinnosť pre športové podujatia – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Organizátor podujatia je  povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer zorganizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať  najneskôr  a)10 dní pred konaním podujatia b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa