Agendy

Oznamovacia povinnosť pre kultúrne podujatia – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Oznámenie o konaní VKP je potrebné podať najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej dobe. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Povinné prílohy

Plagát k podujatiu - nepovinné

V prípade, že sa má podujatie konať na verejnom priestranstve, alebo na miestnej komunikácii, je potrebné predložiť povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva, prípadne konktaktovať referát technickej infraštruktúry, či je potrebné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Sadzba

Bez poplatku

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa