Agendy

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi ZO – Podnikateľ

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia  – malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Mesto Ružomberok ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v dôsledku legislatívnej zmeny schválilo VZN 01/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia https://www.ruzomberok.sk/download_file_f.php?id=1989201

upravujúce poplatkovú povinnosť pre právnické osoby a podnikateľov prevádzkujúcich malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta.

Dôležitá zmena od 1. 1. 2024 sa týka najmä prevádzkovateľov spaľovacích zariadení – kotlov / horákov na zemný plyn, ktorí už nebudú spoplatňovaní, a teda sa ich ani netýka oznamovacia povinnosť o množstve spáleného paliva! Takisto nebude spoplatnené ani spaľovanie tekutých palív ako sú nafta, vykurovací olej a pod.

Naďalej však budú spoplatňovaní prevádzkovatelia spaľovacích zariadení na čierne uhlie, koks, hnedé uhlie a biomasu (pelety, kusové drevo, štiepka a pod.), a ďalej:

Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel < 0,6 t/rok,

Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok – autoopravárenstvo.

Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou < 0,6 t/rok,

pre ktorých zároveň platí oznamovacia povinnosť, t.j.  nahlásiť údaje o množstve spáleného paliva alebo množstve spotrebovaných organických rozpúšťadiel, 

do 15. februára za rok predchádzajúci (t.j. do 15. 02. 2024 údaje za rok 2023)!

Na základe predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľovi spoplatňovaného zdroja pokuta od 30 € do 800 €. Spoplatňované naďalej ostávajú aj niektoré osobitné činnosti, ako sú nanášanie náterov na povrchy, lakovanie, povrchová úprava vozidiel, odmasťovanie a čistenie povrchov organickými rozpúšťadlami. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definovaný ako:

 1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
 2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.) a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

 

Informácie

Žiadateľ

právnické osoby a fyzické osoby -podnikatelia

Lehoty

Oznámenie podľa § 4 ods. 5 zákona č. 190/2023 je návrhom na začatie konania o určení poplatku podľa odseku 1. Konanie o určení poplatku sa začína dňom doručenia oznámenia údajov prevádzkovateľom zdroja podľa § 1 písm. b) zákona.

Povinné prílohy

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný každý rok, vždy do 15. februára, oznámiť mestu úplné a pravdivé údaje podľa § 4 VZN, potrebné, pre výpočet poplatku za predchádzajúci kalendárny rok, za všetky malé zdroje prevádzkované prevádzkovateľom malého zdroja na území mesta.

Prevádzkovateľ malého zdroja, je v zmysle tohto VZN, povinný v oznámení uviesť najmä:

 1. názov, sídlo a IČO prevádzkovateľa malého zdroja,
 2. činnosť prevádzkovateľa malého zdroja,
 3. počet zdrojov, ich umiestnenie a ich tepelný príkon,
 4. druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
 5. ročnú spotrebu palív a surovín, z ktorých emisie vznikajú,
 6. množstvo, druh vypúšťaných látok a kvantitatívne ukazovatele palív a surovín,
 7. počet prevádzkových hodín zdroja,
 8. druh a účinnosť odlučovacích zariadení.

Sadzba

 1. Základom poplatku je údaj o množstve ustanovenej veličiny (množstvo spáleného paliva alebo množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel) podľa prílohy č. 3 časti B zákona za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
 2. Výška základného poplatku sa stanovuje nasledovne podľa prílohy č. 3 zákona:
 3. spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce čierne uhlie alebo koks: 10 €/t spáleného paliva,
 4. spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce hnedé uhlie: 12 €/t spáleného paliva,
 5. spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce biomasu: 8 €/t spáleného paliva,
 6. nanášanie náterov na povrchy, lakovanie so spotrebou organických rozpúšťadiel: 0,3 €/kg použitých organických rozpúšťadiel (vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach),
 7. povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla: 0,3 €/kg použitých rozpúšťadiel (vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach),
 8. odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami: 0,30 €/kg použitých rozpúšťadiel.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Zverejňovanie

nepodlieha zverejňovaniu

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Podaním oznámenia o údajoch potrebných k výpočtu poplatku sa začína správne konanie.

Poplatok z malého zdroja sa vypočíta na základe oznámených údajov podľa § 5 VZN spôsobom ustanoveným v zákone.

Ročný poplatok pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky malé zdroje podliehajúce poplatkovej povinnosti, ktoré prevádzkovateľ malého zdroja podľa čl. 3 VZN prevádzkuje v meste.

Poplatok sa určuje rozhodnutím, ktoré mesto vydá do 31. mája príslušného roka.

Poplatok prevádzkovateľ malého zdroja neplatí, ak výška ročného poplatku za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta je menej ako 100 €. Mesto v takomto prípade vydá rozhodnutie o zastavení konania.