Agendy

Poplatok za komunálny odpad – podnikateľ – Podnikateľ

Poplatok za komunálny odpad  je obligatórny poplatok a obec je povinná ho vyrubiť a vybrať. Podľa daňového poriadku poplatok za komunálny odpad sa považuje za daň.

V meste Ružomberok právnické osoby a podnikatelia platia poplatok za komunálny odpad za nevážený množstvový zber.

Poplatok za komunálny odpad podľa zákona o miestnych daniach platí:

 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 •  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Oznamovacia povinnosť

 • do 30 dní odo dňa vzniku a zániku poplatkovej povinnosti k poplatku poplatník je povinný podať oznámenie k poplatku, v ktorom poplatník uvedie obchodné meno, názov, identifikačné údaje, adresu sídla, adresu prevádzky, podnikania, doručovaciu adresu, údaje pre vyrubenie poplatku,
 • do 31. januára všetky skutočnosti potrebné k určeniu poplatku, počas roka sú akceptovateľné len oznámenia pri vzniku a zániku poplatkovej povinnosti

Sadzba

Sadzba poplatku neváženého množstvového zberu v zdaňovacom období 2024 je podľa VZN č. 9/2023 stanovená nasledovne:

 • 0,053 € za jeden liter komunálnych odpadov za 110 l zbernú nádobu; ročný poplatok 303,16 €
 • 0,053 € za jeden liter komunálnych odpadov za 1100 l zbernú nádobu; ročný poplatok 3031,60 €

Úhrady

Poplatok za komunálny odpad sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • na účet mesta IBAN  SK58 0900 0000 0050 7010 1950,  BIC: GIBASKBX, bezhotovostným prevodom,
 • v pokladni mestského úradu v klientskom centre č. 5 v hotovosti do 300 € alebo platobnou kartou
 • na pošte ( s QR kódom uvedeným v rozhodnutí)

Pri platbe poplatku je platiteľ povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 162  uvedený v rozhodnutí, inak nebude možné platbu správne zaúčtovať a poplatok sa bude považovať za neuhradený.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Poplatník poplatku za komunálny odpad je

 • právnická osoba, ktorá je v meste Ružomberok oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie. Medzi organizácie, ktoré nie sú založené s cieľom podnikania, patria napr. príspevkové organizácie, nadácie, fondy, rozpočtové organizácie, nadácie a pod.;
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce s cieľom podnikania. Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia vydaného podľa osobitných predpisov, a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Poplatková povinnosť

 • vzniká dňom, ktorým poplatník bol oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta a
 • zaniká dňom kedy zaniklo právo oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo zaniklo užívanie nehnuteľnosti na území mesta. Podľa občianskeho zákonníka za oprávnenie užívať nehnuteľnosť sa považuje vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti.

Vyrubenie poplatku

 • poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.

Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktivovaná na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane elektronicky.

Výpočet poplatku za komunálny odpad

 • súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov v meste.

Podpisovanie

 • Písomné podaniadoručované poplatníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.
 • Elektronické podaniadoručované správcovi dane podpisuje poplatník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS