Všeobecne záväzné nariadenia

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Ružomberok

Číslo
4/2021
Schválené
30. júla 2021
Vyhlásené
1. júla 2021
Účinnosť od
19. júla 2021