Agendy

Povolenie terénnych úprav – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

§§ 12 a 13 Vyhlášky č.: 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Žiadosť o povolenie terénnych úprav (k § 71 a 72 zákona)
§ 12
(1) Žiadosť o povolenie terénnych úprav obsahuje
      a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa,
      b) druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úprav,
      c) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností,1) na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať, s uvedením
vlastníckych alebo iných práv,
      d) časový priebeh vykonávania terénnych úprav,
      e) údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy,
      f) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

(2) 
K žiadosti o povolenie terénnych úprav sa pripojí
       a) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,
       b) dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach,
       c) doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy,
posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
      d) územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie terénnych úprav.
§ 13

(1) 
Dokumentácia terénnych úprav obsahuje
       a) údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia alebo iných rozhodnutí nevyhnutných na povolenie terénnych
úprav, údaje o predpokladaných účinkoch terénnych úprav na okolie, technický opis postupu a spôsobu prác, údaje o násypných
hmotách, o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt, o spôsobe ich zhutňovania a povrchovej úprave,
       b) situačný výkres podľa katastrálnej mapy, zobrazujúci súčasný stav územia, na ktorom sa majú terénne úpravy vykonať, s vyznačením
pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky terénnych úprav, vrátane vyznačenia existujúcich stavieb a podzemných sietí technického
vybavenia, ochranných pásem a chránených území; podľa povahy a rozsahu terénnych úprav sa pripoja aj charakteristické rezy
            objasňujúce ich výškové usporiadanie,
        c) vytyčovacie výkresy; ak ide o technicky jednoduché terénne úpravy, postačia geometrické parametre určujúce v situačnom výkrese ich
polohové a výškové umiestnenie.
(2) Pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným
spôsobom, stavebný úrad môže ako dokumentáciu prijať iba stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný výkres.

Správne poplatky

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

3. terénnych úprav pre
právnickú osobu            100 eur
fyzickú osobu                    20 eur

Legislatíva

Poučenie

§ 71 Zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Povolenie terénnych úprav a prác
§ 71
(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú prislušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.
(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.
(3) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok.
§ 72
Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.
§ 73
Na konanie o povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác sa vzťahujú primerane ustanovenia oddielu 4.
§ 74
Pred zastavením ťažobných prác je prevádzateľ povinný vypracovať plán ich zabezpečenia alebo likvidácie a požiadať stavebný úrad o jeho schválenie, ak neustanovujú osobitné predpisy inak.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS