Agendy

Povolenie zmeny stavby pred dokončením – Občan, Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

Poučenie

§ 11
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (k § 68 zákona)
(1) Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka,
c) opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou.
(2) K žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením sa prikladá
a) projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje
1. súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
2. situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
3. stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
4. ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
b) doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.
(3) Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.
(4)
Podľa odsekov 1 až 3 sa postupuje primerane aj pri žiadostiach o povolenie zmien podmienok pôvodného stavebného povolenia.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS