Agendy

Uzavretie manželstva – Občan

Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení zákona č.36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

Obrad uzavretia manželstva organizuje matričný úrad – matrikárka, ktorá komunikuje s poslancom a ostatnými osobami, ktoré participujú na obrade.

Obradná miestnosť sa nachádza na 1. poschodí budovy Mestského úradu – veľká zasadačka.

Určené sobášne dni a doba vykonávania sobášov:

piatok od 10,00 hod. do 14,00 hod. vrátane,

sobota od 14,00 hod. do 17,00 hod. vrátane.

Za vykonanie obradu uzavretia manželstva sa uhrádza poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a manipulačný poplatok v zmysle Sadzobníka správnych a manipulačných poplatkov za úkony a služby poskytované mestom Ružomberok.

 

Informácie