Agendy

Uzatvorenie manželstva – Občan

K spísaniu Žiadosti o uzavretie manželstva je potrebná osobná prítomnosť obidvoch snúbencov.

Občania SR

Civilný sobáš

 • s trvalým pobytom v matričnom obvode Ružomberok, Ružomberok-Rybárpole, Ružomberok-Biely Potok, Ružomberok-Hrboltová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica
 • žiadosť najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva /v zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov/

Slobodní snúbenci predložia  doklady: rodné listy a platné občianske preukazy.

Rozvedení snúbenci predložia doklady: rodné listy, platné OP, právoplatné rozhodnutia o rozvode predchádzajúceho manželstva.

Ovdovení predložia doklady: rodné listy, platné OP, úmrtný list bývalého manžela/manželky

Cirkevný sobáš

V prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom sa podáva žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa kostol nachádza

 • platia všetky doklady /uvedené vyššie/

Cudzinci

Slobodní snúbenci:

 • rodné listy s príslušnými overeniami /apostille, superlegalizácia/ Ministerstvom zahraničných vecí príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
 • doklad o stave /nesmie byť starší ako šesť mesiacov/
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Rozvedení snúbenci:

 • všetky vyššie uvedené doklady
 • právoplatný rozsudok o rozvode s príslušnými overeniami

Ovdovení:

Všetky vyššie uvedené doklady a úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo.

Poznámka: doklady vydané v zahraničí musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Doklady sa predkladajú so žiadosťou na uzavretie manželstva najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva.

 

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Správne poplatky a manipulačné poplatky:

Bez správneho poplatku je sobáš v určenej miestnosti Obradnej siene MsÚ Ružomberok – v dňoch piatok a sobota. Počas nedele a štátnych sviatkov sa obrady nevykonávajú.

 • Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt - 30 eur
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 70 eur
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  - 180 eur
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  - 100 eur
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami  - 280 eur
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 280 eur

Prvý výpis sobášneho listu je bez správneho poplatku. Za každý ďalší výpis je správny poplatok 7 eur.

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou