Agendy

Zápis do osobitnej matriky – Občan

Zápis odporúčame pred podaním prekonzultovať so zamestnankyňou matričného úradu.

Žiadosť o Zápis do Osobitnej matriky sa podáva na:

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt,
 • na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt.

Narodenie:

 • originálny rodný list dieťaťa s príslušnými overeniami (apostille, superlegalizácia) a  úradným prekladom  do slovenského jazyka,
 • povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje na listiny vydané v Českej republike.
 • osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa – vydáva ho príslušný okresný úrad v sídle kraja, podľa miesta trvalého pobytu rodiča občana SR alebo posledného miesta pobytu v SR,
 • osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa nemusí byť, ak sa dieťa narodilo v zahraničí obom rodičom občanom SR a zápis prídu na matriku vykonať  do 180 dní od narodenia,
 •  osvedčenie nahradí čestné vyhlásenie obidvoch rodičov, ktorí prehlásia, že sú výlučne štátnymi občanmi SR, podpisy musia byť úradne osvedčené,
 • sobášny list rodičov, ak sú zosobášení (slovenský sobášny list – sobáš v SR alebo sobášny list z osobitnej matriky – sobáš v zahraničí),
 • zápis o určení otcovstva v zahraničí, ak nie sú rodičia zosobášení s prekladom do slovenského jazyka, ak nie je možné tento doklad doručiť, nahradí ho čestné vyhlásenie o určení otcovstva s overeným podpisom rodiča občana SR,
 • čestné vyhlásenie o stave matky s overeným podpisom matky, občana SR, ak nie je matka osobne prítomná na matrike, tak toto vyhlásenie urobí na zastupiteľskom úrade SR v krajine, v ktorej žije s overeným podpisom,
 • občiansky preukaz rodiča – štátneho občana SR a kópiu dokladu rodiča cudzinca (napr. pas),
 • ak je dieťa dcéra môžu rodičia, občania SR vypísať  žiadosť o vydanie rodného listu v tvare bez koncovky slovenského prechyľovania „ová“. Podpisy rodičov musia byť overené.

Sobáš:

 • originálny sobášny list s príslušnými overeniami (apostille, superlegalizácia) a úradným prekladom  do slovenského jazyka,
 • povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje na listiny vydané v Českej republike.
 • rodný list snúbenca štátneho občana SR,
 • občiansky preukaz štátneho občana SR, kópiu dokladu snúbenca cudzinca,
 • informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca – cudzinca, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov snúbencov,
 • ak je snúbenec rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva v slovenskom jazyku alebo s prekladom,
 • ak je snúbenec ovdovelý, úmrtný list bývalého manžela/manželky, v slovenskom jazyku alebo s prekladom.

Úmrtie:

 • originálny úmrtný list s príslušnými overeniami (apostille, superlegalizácia) a úradným prekladom  do slovenského jazyka,
 • povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje na listiny vydané v Českej republike.
 • rodný list zomretého
 • občiansky preukaz alebo pas zomretého,
 • potvrdenie o štátnom občianstve, vydáva ho príslušný okresný úrad v sídle kraja  podľa miesta trvalého pobytu občana SR alebo posledného miesta pobytu v SR.

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Správny poplatok za Zápis do Osobitnej matriky - 15 eur.

Legislatíva

Doručovanie

 • Osobne