Aktuality

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl bude 3. a 4. apríla

Pink Breast Cancer Awareness Month Facebook Post

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2024/2025 sa v Ružomberku uskutočnia od 3. do 4. apríla, v termínoch a časoch určených jednotlivými školami. Každé dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roku (vrátane) dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Bližšie informácie získajú rodičia na internetových stránkach škôl. 

Termíny zápisov v meste Ružomberok:

 • Základná škola Školská 7, Ružomberok-Biely Potok: 4. 4. od 13.00 do 16.00 hod.
 • Základná škola Bystrická cesta 14, Ružomberok: 4. 4. od 14.00 do 17.00 hod., elokované pracovisko Dončova: 4. 4. od 14.00 do 17.00 hod.
 • Základná škola Andreja Hlinku Černovských martýrov 29, Ružomberok: 4. 4. čas vopred dohodnutý na základe vyplnenej elektronickej prihlášky
 • Základná škola Klačno 4, Ružomberok: 4. 4. od 14.00 do 18.00 hod.
 • Základná škola Sládkovičova 10, Ružomberok: 4. 4. od 13.00 do 17.00 hod.
 • Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok: 4. 4. od 14.00 do 17.30 hod.
 • Základná škola sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, Ružomberok: 3. 4. od 14.00 do 17.00 hod., 4. 4. od 14.00 do 17.00 hod.
 • Súkromná základná škola Bystrická cesta 192, Ružomberok: 3. 4. od 13.30 do 18.00 hod.

Všeobecné informácie k zápisom: 

 • Dieťa možno prihlásiť na povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Ak bude dieťa navštevovať inú základnú školu ako na území mesta Ružomberok (SR aj zahraničie), je potrebné rozhodnutie o prijatí žiaka doručiť oddeleniu školstva a mládeže na Mestskom úrade v Ružomberku, inak bude doručená oficiálna výzva na doručenie.
 • Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava.
 • Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Na identifikáciu zákonných zástupcov základná škola vyžaduje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a ďalšie údaje a kontakty zákonných zástupcov na účely komunikácie.
 • V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 • Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadaných žiakov v Základnej škole Bystrická cesta v elokovanom pracovisku na Dončovej ulici.
 • Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka však ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok je šesť základných škôl. Dovedna sa v nich vzdeláva 2 223 žiakov. Do prvých ročníkov v aktuálnom školskom roku nastúpilo 260 školákov. Predškolské triedy v materských školách v Ružomberku tento rok navštevuje 269 detí.

Snímka: ilustračná, pexels.com

Prílohy na stiahnutie

Galéria