Aktuality

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu územného plánu mesta

IMG_4273

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na mimoriadnom rokovaní schválilo dnes 11. októbra Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2023 o Záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 9 Územného plánu Mesta Ružomberok. Mestskí poslanci tak rozhodli o zmene regulatívu v oblasti životného prostredia v územnom pláne mesta tak, aby bol v súlade s právnymi predpismi na úseku životného prostredia, smernicami a rozhodnutiami Komisie a Rady EÚ v oblasti ochrany ovzdušia a aby sa niektoré vágne formulácie záväznej časti nahradili jednoznačným a v praxi vykonateľným znením.

Nové schválené nariadenie nedovoľuje na území mesta Ružomberok budovať nové zariadenia na spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov a pripúšťa len modernizáciu alebo náhradu už fungujúcich zariadení. Použiť sa pri tom má najlepšia dostupná technika na predchádzanie vzniku emisií alebo zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie.

Zmenu zastupiteľstvo schválilo zákonnou väčšinou, návrh podporilo 13 poslancov, 8 bolo proti. Zmena územného plánu umožní podniku Mondi SCP modernizovať starý viac ako 40-ročný kotol na biomasu, ktorý aktuálne nespĺňa prísne emisné limity EÚ, za nový.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta