Aktuality

Možnosť legalizácie stavieb a zápisu do katastra nehnuteľností v zmysle novely stavebného zákona

rgeam

Dňa 1. apríla 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V novele zákona sa doplnila možnosť legalizácie stavieb a zápisu týchto stavieb do katastra nehnuteľností podľa roka, v ktorom bola stavba postavená:

Stavby postavené pred 1. októbrom 1976

Podľa ustanovenia § 142l ods. 3  stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. účinného od 1. 4. 2024:

Stavby postavené pred 1. októbrom 1976 sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade s platnými predpismi.

Okresný úrad katastrálny odbor takéto stavby zapíše do katastra nehnuteľností, bez ohľadu na rozmery stavby, ak takáto stavba má charakter budovy a je pevne spojená so zemou pevným základom.

Pre zápis stavby do katastra je potrebné oznámenie obce, ktoré vybavíte osobne v Klientskom centre na Mestskom úrade v Ružomberku, Referát evidencie nehnuteľností, stôl č. 3.

Stavby postavené od  1. októbra 1976 do 31. decembra 1989

Podľa ustanovenia § 142l ods. 3  stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. účinného od 1. 4. 2024:

Stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade s týmto zákonom, ak sa nepretržite využívajú na svoj účel a vlastník stavby je k tomuto dňu vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená.

Pre zápis stavby do katastra je potrebné oznámenie obce, ktoré vybavíte osobne v Klientskom centre na Mestskom úrade v Ružomberku, Referát evidencie nehnuteľností, stôl č. 3.

Stavby postavené od  1. januára 1990  do 31. marca 2024

Podľa ustanovenia § 140d ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. účinného od  1. 4. 2024:

Stavebný úrad na žiadosť(po kliknutí na odkaz sa otvorí žiadosť) vlastníka stavby preskúma spôsobilosť stavby  na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu, alebo v rozpore s ním. 

Ide o „nové“ konanie, v ktorom má stavebník možnosť zlegalizovať si svoju stavbu zrealizovanú bez vydaného oznámenia k ohlásenej drobnej stavbe alebo stavebného povolenia, poprípade zrealizoval stavbu v rozpore s týmto ohlásením alebo povolením.

Vlastník takejto stavby musí preukázať splnenie podmienok § 140d novely stavebného zákona. Ak vlastník nepreukáže splnenie podmienok na vydanie ROZHODNUTIA o preskúmaní spôsobilosti stavby, ktorým sa potvrdí spôsobilosť stavby na užívanie, alebo nevykoná nevyhnutné úpravy alebo zabezpečovacie práce, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Vydanie ROZHODNUTIA o preskúmaní spôsobilosti stavby v k. ú. Ružomberok občan vybaví v Klientskom centre na  Mestskom úrade v Ružomberku, Referát stavebnej správy, stôl č. 8.

Snímka: ilustračná, internet