Aktuality

Nelegálne umiestnené reklamy môžete odstrániť už len do konca júna

IMG_0162

Ak prevádzkujete, vlastníte reklamné zariadenie či stavbu, prípadne prenajímate priestor, kde je umiestnená, mali by ste zbystriť pozornosť. Mesto Ružomberok bude od júla tohto roka odstraňovať všetky nelegálne reklamné stavby a zariadenia. Ide o reakciu na rastúci počet reklám v meste, z ktorých mnohé sú umiestnené nelegálne, teda bez akéhokoľvek povolenia a v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené opatrenie sa vzťahuje na všetky reklamné stavby, teda napríklad aj na stavby na pozemkoch mesta, súkromných pozemkoch, bilboardy, megaboardy, reklamy na fasádach, bránach domov či nehnuteľnostiach súkromných spoločností, na zábradliach, na stojanoch v záhrade domu a podobne.

Ružomberská samospráva upriamuje pozornosť na novelu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej iba stavebný zákon) zákonom č. 293/2014 Z.z., účinným od 2. 1. 2015, ktorá sprísňuje zákonnú reguláciu povoľovania reklamnej stavby (nová definícia pôvodne reklamného, informačného alebo propagačného zariadenia) a ruší možnosť jej dodatočného povolenia.

Mesto Ružomberok zároveň oznamuje, že do 30. júna tohto roku nebude proaktívne vystupovať voči nelegálne umiestneným a prevádzkovaným reklamným stavbám v prípade, ak nepôjde o podnet od tretích osôb. Samospráva tým zároveň vytvára priestor pre jednotlivcov či súkromné spoločnosti, ktoré nelegálne (nepovolené) reklamné stavby prevádzkujú, aby sami proaktívne pristúpili k ich odstráneniu. Nelegálne prvky, čierne stavby a reklamy bez platných povolení, zmlúv a vlastníkov nie je možné spätne zlegalizovať. Reklamu je nutné bezodkladne odstrániť na náklady vlastníka. V prípade ak reklama vlastníka nemá alebo ju vlastník sám neodstráni, mesto udelí pokutu a odstránená bude na náklady mesta (spätne sa bude navyše uplatňovať náhrada nákladov na odstránenie). Rokovania prebiehajú aj so združením zástupcov vlastníkov reklamných stavieb  – Asociáciou vonkajšej reklamy, ktorá by mala v meste spolupracovať na odstraňovaní a likvidácii nelegálnych reklamných stavieb.

Odstraňovanie nelegálne umiestnených reklamných stavieb reaguje na dlhodobý zámer mesta Ružomberka regulovať reklamný smog a nastaviť jasné pravidlá. Dlhodobým cieľom je zvyšovať kvalitu prostredia pre svojich obyvateľov. Kvalita verejných priestorov je jedným z hlavných aspektov vplývajúcich na život všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Súčasťou verejných priestorov nie sú len chodníky, spevnené plochy, zeleň, mobiliár či herné prvky, ale aj reklama vo svojich rôznych podobách. Práve jej regulácia k tomu môže kvalite verejných priestorov významne pomôcť.

Cieľom  samosprávy nie je úplne zrušenie reklamy na území mesta. Rozumieme potrebám súkromných podnikateľov a ich snahe propagovať svoju činnosť. Nie sme proti reklame, no musí byť prevádzkovaná v súlade so zákonom a nesmie špekulatívne obchádzať povinnosti a pravidlá stavebného zákona. 

Poznámka: správa bola prvýkrát publikovaná 15. mája 2024.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, TASR