Aktuality

Prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania čakajú zmeny

i_7465903

V Ružomberku sa mení poplatková povinnosť pre právnické osoby a podnikateľov prevádzkujúcich malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku v stredu 24. januára na svojom mimoriadnom zasadnutí schválením všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

Prijaté zmeny na území mesta reflektujú na novelizovanú legislatívu. „V minulom roku bol prijatý nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ako vhodný ekonomický nástroj na obmedzovanie emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia. Pôvodný zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nebol aktualizovaný svojho vzniku a poplatky za znečisťovanie ovzdušia boli neprimerane nízke a nezohľadňovali infláciu,“ povedal Ľubomír Kubáň, primátor mesta Ružomberok.

Dôležitá zmena sa od 1. januára tohto roku týka najmä prevádzkovateľov spaľovacích zariadení – kotlov (horákov na zemný plyn), ktorí už nebudú spoplatňovaní, a teda sa ich ani netýka oznamovacia povinnosť o množstve spáleného paliva. Takisto nebude spoplatnené ani spaľovanie tekutých palív ako sú nafta, vykurovací olej a pod.

Naďalej však sú spoplatňovaní prevádzkovatelia spaľovacích zariadení na čierne uhlie, koks, hnedé uhlie a biomasu (pelety, kusové drevo, štiepka a pod.). Poplatkom naďalej podliehajú aj niektoré osobitné činnosti, ako sú nanášanie náterov na povrchy, lakovanie, povrchová úprava vozidiel, odmasťovanie a čistenie povrchov organickými rozpúšťadlami.

Pre všetkých prevádzkovateľov spaľovacích zariadení, právnické osoby a podnikateľov vykonávajúcich vyššie uvedenú činnosť platí oznamovacia povinnosť nahlásiť údaje o množstve spáleného paliva alebo množstve spotrebovaných organických rozpúšťadiel do 15. februára za rok predchádzajúci. Do 15. februára tohto roku sú teda povinní odovzdať na mestský úrad 2024 údaje za rok 2023,“ informuje dôvodová správa k materiálu, ktorý schválili mestskí poslanci.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia znečisťujúcimi látkami, ale aj pri nanášaní náterov na povrchy, odmasťovaní, čistení, lakovaní povrchov, sú príjmom obce. V minulom roku Ružomberok týmto spôsobom vybral do mestskej pokladnice viac ako 5 500 eur. Keďže sa zákonom znížil počet znečisťujúcich látok podliehajúcich poplatkovej povinnosti a zmenil sa aj spôsob výpočtu poplatkov či samotné sadzby, nie je aktuálne možné upresniť, aká suma poplatkov bude v meste Ružomberok vybraná v roku 2024 za rok 2023.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí v zmysle zákona pokuta od 30 do 800 eur. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nehlasovacej povinnosti sú príjmom mesta. Subjekty, ktorých sa oznamovanie i poplatková povinnosť týka, by mali vo vlastnom záujme nahlásiť tieto skutočnosti v zmysle zákona. Ružomberská samospráva avizuje, že bude malých znečisťovateľov ovzdušia monitorovať.

Viac informácií nájdete tu: https://iwsitms.ruzomberok.sk/oznamy-mesta/2024/poplatky-za-znecistovanie-ovzdusia-mzzo-zmena-od-1-1-2024/

Snímka: ilustračná, pexels.com

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta