Aktuality

Pripomienky mesta k návrhu zonácie a programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra

writing-notes-idea-conference

Mesto Ružomberok adresovalo Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja pripomienky k nasledovným dokumentom:

  1. Zámer vyhlásiť zóny Národného parku Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma podľa ochrany Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma podľa Projektu ochrany Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma /SKUEV0238/
  2. Návrh Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023 – 2052

Pripomienky mesta:

  • V navrhovaných územiach v zónach A a B na celom území národného parku žiadame zachovať výkon práva poľovníctva. Premnoženie raticovej zveri sa stáva vážnym problémom a je najsilnejším biotickým negatívom a škodlivým činiteľom nielen pre mladé lesné kultúry, staršie lesné porasty, ale aj pre ľudí obhospodarujúcich poľnohospodársku pôdu a žijúcich v dotyku s národným parkom. Už teraz sa premnožená lesná zver pohybuje v okrajových častiach mesta Ružomberok a spôsobuje vážne problémy. Vzhľadom na nemožnosť jej lovu z dôvodu blízkosti ľudských sídiel je dokonca nutný na základe výnimiek jej odchyt. V blízkej budúcnosti, keď nebude možný výkon práva poľovníctva a regulovanie stavov zveri na cca 50 % výmery celého národného parku, sa tieto problémy ešte zvýraznia a situácia bude veľmi ťažko riešiteľná, najmä z dôvodu vysokej koncentrácie miest a obcí na okrajoch národného parku. Zároveň upozorňujeme na nutnosť lovu predátorov hlucháňa, ak chceme pomôcť stabilizovaniu jeho stavov.
  • Žiadame o účasť mesta pri vypracovávaní nového návštevného poriadku NP Veľká Fatra. Aj vzhľadom na zverejnenie výšky plánovaných príjmov zo vstupného do národného parku na území celej Slovenskej republiky prevládajú obavy občanov mesta, že obľúbené turistické trasy budú môcť využívať len po zaplatení vstupného. Spoluprácou pri vytváraní návštevného poriadku sa budeme snažiť týmto zámerom predísť a prispieť k čo najmenšiemu obmedzeniu pohybu občanov na vyznačených turistických trasách.
  • Žiadame nastaviť účinný systém ochrany pred podkôrnym hmyzom pochádzajúcim z bezzásahových území. V prípade jeho neúčinnosti žiadame vypracovať systém následnej kompenzácie škôd spôsobených podkôrnym hmyzom pochádzajúcim z bezzásahových území a uplatniť tento systém do praxe. Pri avizovanom zámere rozšírenia bezzásahových zón na 50 % územia národného parku možno s určitosťou očakávať masívne ataky podkôrného hmyzu šíriaceho sa z týchto zón do okolitých lesných porastov, vrátane porastov v majetku mesta Ružomberok. Situácia je o to horšia, že značnú časť národného parku a jeho ochranného pásma tvoria rozsiahle smrekové komplexy a zhoršuje ju aj súčasný charakter klimatických zmien. Aj vzhľadom na predpokladaný vznik rozsiahlych bezzásahových zón a plôch odumretého lesa na území národného parku možno predpokladať aj zvýšené požiarne nebezpečenstvo pre lesné porasty v majetku mesta, ktoré budú v tesnom styku s územím národného parku. V záujme ochrany svojho majetku budeme trvať na uplatnení týchto podmienok.
  • Žiadame vypracovať dopadovú analýzu v sociálnej a ekonomickej oblasti zahrňujúcu aj vplyv na obyvateľstvo a záujmové skupiny pôsobiace v dotknutom území, ako aj spôsob financovania prevádzky národného parku v budúcnosti. Upozorňujeme, že všetky pripravované zmeny je možné vykonať len na základe odborne pripravenej analýzy, ktorá by v zmysle medzinárodných smerníc EÚ prihliadala na hospodárske, sociálne, kultúrne požiadavky a regionálne a miestne vlastnosti dotknutých území. Žiadna takáto analýza doteraz nebola predložená.

Na základe uvedených pripomienok žiada mesto zámer vyhlásenia zón, dokumenty Projekt ochrany a Program starostlivosti stiahnuť z procesu vyhlasovania ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a vrátiť túto dokumentáciu navrhovateľovi na prepracovanie na základe odborných a legislatívnych kritérií. Do zámeru žiadame zapracovať pripomienky mesta.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com