Aktuality

Špeciálne grantové kolo Komunitnej nadácie Liptov na projekty pre okres Ružomberok

Dizajn bez názvu

Komunitná nadácia Liptov (KNL) v spolupráci s mestom Ružomberok vyhlasujú špeciálny grantový program pre okres mesta Ružomberok. Cieľom je podporiť verejnoprospešné komunitné aktivity, ktoré zveľadia, skrášlia a prinesú osoh a prospech širšej komunite (nie len individuálna potreba jednotlivca). So svojimi projektami sa môžu záujemcovia zapojiť v oblastiach životného prostredia, umenia a kultúry, voľnočasových  a vzdelávacích aktivít, komunitných a dobrovoľníckych aktivít.

Maximálna výška grantu je 1 000 eur na jeden projekt. Uzávierka prijímania žiadostí je do 18. marca, zverejnenie výsledkov je 8. apríla. Povinnou je aj konzultácia projektu na telefónnom čísle: 0903 012 877. Opravenými žiadateľmi sú všetky neformálne skupiny občanov (v skupine musí byť minimálne 1 osoba staršia ako 18 rokov), fyzické osoby s trvalým pobytom na území okresu Ružomberok, právnické osoby (neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, rozpočtové či cirkevné organizácie, školy, iné.…).

Žiadať v projekte je možné na materiálne a technické náklady priamo súvisiace s realizáciou projektu, príspevok na ubytovanie, stravu a občerstvenie (max. do výšky 200 eur) v prípade, ak to má priamu súvislosť s aktivitami projektu a na cestovné (max. do výšky 100 eur). Žiadosti o grant od KNL sa vypĺňajú výhradne cez elektronický systém e-grantov. Pri posudzovaní a vyhodnocovaní žiadostí o grant bude komisia prihliadať na tieto aspekty: prínos pre komunitu, nápaditosť, originalitu, reálne ciele, aktivity a časový plán, zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu, sieťovanie viacerých skupín, jasne a reálne stanovený rozpočet a na prezentáciu mesta Ružomberok, KNL a regiónu Liptov.

Bližšie informácie k spôsobu registrácie (ak žiadate o grant prvýkrát) spolu s bližšími informáciami o grantovom kole nájdete na stránke www.knl.sk.