Aktuality

Vyjadrenie k zastaveniu prác na novej mestskej plavárni

IMG_8299

Napriek zložitosti právnych vzťahov majúcich súvis s výstavbou Mestskej plavárne v Ružomberku musíme aj touto cestou reagovať na zavádzajúce a podstatu veci opomínajúce mediálne  výstupy zhotoviteľa – spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o..

Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o.,  ako verejný obstarávateľ a objednávateľ uvedeného stavebného diela, si nie je vedomá žiadneho nezákonného konania či postupu a ani nečinnosti, práve naopak, o nami zistených skutočnostiach boli zákonom predpokladaným postupom informované príslušné orgány. Posledné vyjadrenia  zhotoviteľa je možné vnímať ako neprimeranú reakciu na náš postup spočívajúci v podaní podnetu na začatie trestného  stíhania vo veci doslova pokútne a bez ekonomického opodstatnenia  uzatvoreného dodatku č. 1 k zmluve o dielo (Dodatku č. 1 z 25. 11. 2022 k Zmluve o dielo č. 2022/P/13 z 19. 9. 2022), ktorým došlo k bezdôvodnému navýšeniu riadne vysúťaženej ceny diela o sumu 1 158 416,86 Eur bez DPH.

Nie je pravdou, že sme zhotoviteľovi nezaplatili za prácu za 4 mesiace, pretože zhotoviteľ predložil len dva daňové doklady za mesiac november 2022 a december 2022, ktoré boli formálne a vecne nesprávne, nakoľko cenu prác dokonca aj tých, ktoré boli vykonané pred podpisom uvedeného dodatku č. 1,  oceňovali v zmysle neoprávnene navýšených cien. Navyše, zhotoviteľ uplatnil nárok na zaplatenie nepodložených a objednávateľom neodsúhlasených nárokov na údajné „práce naviac“, na preplatenie ktorých podľa zmluvy o dielo mu nikdy nevznikol právny nárok. Zhotoviteľ odmietol tieto nesprávne vystavené faktúry opraviť napriek tomu, že mu bolo opakovane oznámené, že cena diela v zmysle základnej zmluvy o dielo mu bude uhradená obratom, potom ako doručí opravené a skutočnosti zodpovedajúce daňové doklady.

Je našou povinnosťou správať sa pri nakladaní s verejnými zdrojmi hospodárne a šetrne a preto nemienime podľahnúť takto realizovanému mediálnemu a inému nátlaku zo strany zhotoviteľa, ktorý je vedený v úmysle zakryť jeho vlastné  pochybenia nielen v procese daného verejného obstarávania.

Je doslova zavádzajúce tvrdenie zhotoviteľa o časových súvislostiach realizácie verejného obstarávania vo vzťahu k danej stavbe, pretože zhotoviteľ prvotný návrh  ním ponúkanej ceny za zhotovenie diela v sume 7 192 000 eur, následne v rámci elektronickej aukcie konanej dňa 5. 9. 2022 upravil tak, že ho znížil na sumu 7 151 562,43 eur, aj vďaka čomu bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná a bola s ním dňa 19. 9. 2022 uzatvorená zmluva o dielo. Skutočne je na mieste otázka prečo, ak ešte dňa 5. 9. 2022 ponúkol tento zhotoviteľ takúto cenu za zhotovenie diela, už dňa 13. 10. 2022 mal doposiaľ neidentifikovaným spôsobom a z dôvodov, ktoré sú doteraz nepodložené hodnovernými dokladmi, požiadať o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo a o zásadné zvýšenie ceny diela poukazujúc na skutkové okolnosti,  ktoré zjavne nastali dávno pred konaním danej elektronickej aukcie a dokonca pred podpisom zmluvy o dielo.

Náš postup, ktorý sa pochopiteľne zhotoviteľovi nemusí páčiť, sleduje dôslednú ochranu verejných zdrojov, pričom zhotoviteľ si zjavne uvedomil, že budeme dôsledne uplatňovať tie práva a nároky ktoré nám poskytuje platná právna úprava a samotná zmluva o dielo, pričom nedovolíme aby sa riadne vysúťažená cena diela bezdôvodne zvyšovala realizáciou pomyselných „prác naviac“ či iným spôsobom.

Berieme na vedomie rozhodnutie zhotoviteľa, ktorý bez akejkoľvek opory v zákone a uzatvorenej zmluve o dielo, zastavil práce na danej stavbe. Za vznik tejto skutočnosti so všetkými právnymi konzekvenciami s tým súvisiacimi nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ. Objednávateľ, ktorý opakovane deklaroval záujem na zhotovení diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo, na tomto nemá žiadny podiel a ani účasť. Zhotoviteľ deklaroval aj v zmluve o dielo, že dielo zhotoví v lehote do 456 dní, pričom toto kritérium bolo jedno z dvoch hodnotiacich kritérií pri posudzovaní ponúk predložených uchádzačmi v rámci verejného obstarávania. Už na prvých rokovaniach so zástupcami nového vedenia mesta Ružomberok a objednávateľa zhotoviteľ priznal, že nie je schopný ani tento svoj záväzok, vďaka ktorému bol vo verejnom obstarávaní úspešný, splniť riadne a včas, pričom opakovane, dokonca aj písomnou formou, žiadal o predĺženie lehoty na zhotovenie diel  o 120 dní, pričom tejto žiadosti ktorá popierala zmysel a obsah celého verejného obstarávania nebolo možné vyhovieť. Aj z pohľadu zistenia, že zhotoviteľ je už dnes v omeškaní  s vykonaním niektorých prác v zmysle opätovne ním predloženého harmonogramu pre realizáciu diela, vyznieva zastavenie prác z jeho strany ako snaha zakryť tú skutočnosť, že ponuka GreMi KLIMA s. r. o.  v rámci verejného obstarávania bola nekorektná nielen v časti ponúkanej ceny za zhotovenie diela, ale aj v časti doby na zhotovenie diela.

Podotýkame, že meškanie so zhotovením diela má podľa zmluvy o dielo svoje následky premietajúce sa aj do oprávnenia objednávateľa sankcionovať zhotoviteľa za takéto omeškanie. Disponujeme aj inými informáciami, vo svetle ktorých vyznieva postup zhotoviteľa viac ako nekorektne, avšak aj s ohľadom k prebiehajúcemu trestnému konaniu ich verejnosti oznámime až keď to procesná situácia dovolí, a to v záujme ochrany práv a oprávnených záujmov mesta Ružomberok a spoločnosti CZT Ružomberok, s. r. o.. 

Sme pripravení čeliť akýmkoľvek krokom realizovaným zhotoviteľom, na každé podanie zhotoviteľa budeme tak ako doteraz reagovať odborne a vecne a v súlade s príslušnými rozhodnutiami Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, pričom budeme v rámci ochrany verejných zdrojov využívať všetky právom dostupné a dovolené prostriedky. Hrozby podávania  trestných oznámení zo strany zhotoviteľa za údajné spáchanie  trestného činu – „ bezdôvodného obohatenia“, ako  to bolo zhotoviteľom prezentované, vyvolávajú skôr pochybnosti o právnej erudícii zhotoviteľa a len dotvárajú obraz o pohnútkach jeho správania sa, nakoľko súčasťou nášho právneho priadku takýto trestný čin nie je.

V danej veci budeme postupovať tak, aby boli dôsledne chránené záujmy obyvateľov mesta Ružomberok a mestský rozpočet mesta Ružomberok bez ohľadu na to, či tieto naše kroky zhotoviteľ bude vníma kladne alebo negatívne. O ďalšom našom postupe v danej právnej veci budeme verejnosť včas informovať.

Mesto Ružomberok, zastúpené primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Kubáňom

CZT Ružomberok, s. r. o., zastúpená konateľmi spoločnosti: JUDr. Ľubomírom Kubáňom, Ing. Róbertom Kolárom

Snímka: ilustračná, Mestská televízia Ružomberok