Oznamy mesta

Oznam ByPo spol. s r.o. pre nájomníkov mestských bytov

ByPo spol. s r.o. informuje, že odo dňa 28. decembra 2023 sú pripravené nájomné zmluvy k podpisu platné od 1. januára 2024.

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo uznesenie č. 207/2023 zo dňa 12. decembra 2023, ktorým aktualizovalo Zásady o prideľovaní bytov a bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Ružomberok. Po zmene dochádza okrem iného aj k zmene výšky nájomného a preto je potrebné sa dostaviť k podpisu novej zmluvy najneskôr do 10. januára 2024.

Súčasne ByPo spol. s r.o. informuje, že v zmysle čl. 4., ods. 7) Zásad je potrebné do k 31. januára kalendárneho roka aktualizovať žiadosť predložením potvrdenia zamestnávateľa o trvaní zamestnania a dokladov preukazujúcich príjem za uplynulý kalendárny rok. Nájomník musí potvrdenia doručiť do 31. januára 2024 osobne do podateľne Mestského úradu v Ružomberku alebo poštou na adresu mesta.