Oznamy mesta

Dotácia na učebné pomôcky v MŠ a ZŠ

Rodičia detí a žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na učebné pomôcky v materskej škole / predškoláci / a základnej škole  v druhom  polroku školského roka 2023/2024, aby si do 2. februára 2024 obnovili na Úrade práce UPSVaR Ružomberok, potvrdenie o poberaní  hmotnej núdze alebo životného minima. S potvrdením je potrebné sa dostaviť  na Mesto Ružomberok, Odd. školstva, športu a mládeže č. dverí 17.