Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Digitálny koordinátor (Spojená škola)

Riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok prijme do pracovného pomeru pracovníka/čku na pracovnú pozíciu: školský digitálny koordinátor

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2024 do 31.08.2025

Druh pracovného pomeru: polovičný úväzok – 50%

Práca na 1 zmenu

Nástupný plat:  Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Podmienky prijatia:

Každá pozícia školského digitálneho koordinátora musí byť obsadená zamestnancom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky – Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – a v zmysle jej pripravovanej aktualizácii https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/170).

Zamestnanec na pozícii školského digitálneho koordinátora je povinný do roka od nástupu na pozíciu predložiť potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (akceptujeme aj vzdelávanie realizované v rámci pôsobenia na pozícii školského digitálneho koordinátora v projektoch financovaných zo zdrojov EÚ).

Všeobecné spôsobilosti:

analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, organizovanie a plánovanie práce, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), tímová práca

Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

Spojená škola, Scota Viarora 8, 034 01 Ružomberok  alebo na e-mailovú adresu: ondrejkovaj@ssrk.sk, chovanova@ssrk.sk  do 31.05.2024

Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nebudú pozvaní.