Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto – Školský psychológ (Spojená škola)

Riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok prijme do pracovného pomeru pracovníka/čku na pracovnú pozíciu:

Školský psychológ / odborný zamestnanec

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2024

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia, absolvované adaptačné vzdelávanie.

Náplň práce:

Odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, psychoterapie a poradenstva pre žiakov.

Nástupný plat:

Nástupný plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zariadenia do príslušného karierového stupňa.

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklady o vzdelaní.

Posielať na adresu: Spojená škola, Scota Viarora 8, 034 01 Ružomberok  alebo na e-mailovú adresu: ondrejkovaj@ssrk.sk, chovanova@ssrk.sk  do 14.06.2024.

Iné požiadavky:

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nebudú pozvaní.